วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านปางคอม  (Vision)

จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีความรู้คู่คุณธรรม   อยู่อย่างพอเพียง  โดยทุกฝ่ายมีส่วน

ภารกิจ (Mision)

1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง

          2.พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.จัดการศึกษาเน้นความรู้คู่คุณธรรมตามแนวคิด  555 แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแสวงหาความรู้    ด้วยตนตนเองจาก  สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

          5.จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

          6.จัดการเรียนรู้โดยให้ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

Comments